menu

Monday, November 24, 2014

түүхийн дидактикийн стандартÒ¿¿õèéí äèäàêòèê хичээлийн стандарт
Ýíýõ¿¿ ñòàíäàðòûã ñóäëàõ îþóòíû çîðèëãûã òîäîðõîéëóóëæ, çîðèëãîäîî õ¿ðýõ òºëºâëºãºº ãàðãóóëíà.
Ìýðãýæëèéí èíäåêñ: D 140600
Õè÷ýýëèéí êîä: Meth 301
Êðåäèò: 4
Õàìðàõ õ¿ðýý: Ò¿¿õ íèéãýì ñóäëàëûí áàãø ìýðãýæëèéí àíãèéí III äàìæààíû  îþóòíóóä    
Сóäëàõ цаг: íийт цаг: 96, I улиралд 2\2,  лекц-32, семинар –32 цаг,
                                           II óëèðàëä 0\2, семинар-32 цаг                                                                    
Õè÷ýýëèéí çàëãàìæ õîëáîî:
Босоо òýíõëýãýýð: ìîíãîëûí áîëîí äýëõèéí ò¿¿õ, сурган хүмүүжүүлэх зүй, сэтгэл судлал çýðýã хичээлүүдèéã судалñàí.
Хэвтээгээр тэнхлэгээр: Íèéãýì ñóäëàëûí äèäàêòèê áîëîí øèíý ¿åèéí äýëõèéí ò¿¿õ хичээлүүдтэй нэгэн зэрэг судална.
Хичээлийн çîðèëãî: Ò¿¿õèéí ñóðãàëòûã øèíæëýõ ухааны ¿íäýñòýéãýýð õºòëºí ÿâóóëàõ àðãà ç¿éã ñóäëàí, áàãøëàõ ажлын ýâ ä¿éä ñóðàëöàæ, ò¿¿íèéã õýðýãæ¿¿ëýõ ÷àäâàð, äàäàë, õàíäëàãûã îþóòàí áàãøèä òºëºâø¿¿ëýõýä ÷èãëýãäýíý.
Àãóóëãûí õ¿ðýý: Ò¿¿õèéí äèäàêòèê хичээлийн зорилго, ò¿¿õèéí ñóðãàëòûí àãóóëãын òîãòîëöîî, õºòºëáºð áîëîâñðóóëàõ àðãà ç¿é, ò¿¿õèéí õè÷ýýëä îíîë ïðàêòèêèéã õîñëóóëàн заах, ò¿¿õèéí ñóðãàëòûí àðãà, ñóðãàëòûí îð÷èí á¿ðä¿¿ëýõýä áàãø, ñóðàëöàã÷èéí îðîëöîî
Îþóòíû ýçýìøèõ ìýäëýã:
 • Ò¿¿õèéí äèäàêòèêèéí çîðèëãî, çàð÷èì
 • Ò¿¿õèéí ñóðãàëòûí àãóóëãà
 • Сургалтын шинэчилсэн цөм хөтөлбөрийг сургалтанд ашиглах арга зүй
 • Íýãæ áîëîí ýýëæèò õè÷ýýëèéí õºòºëáºð
 • Ò¿¿õèéí ñóðãàëòûí àðãóóä
 • Ñóðãàëòûí îð÷èí бүрдүүлэх арга зүй
 • Суралцагчаа үнэлж дүгнэх арга зүй

Оюутны эзэмших ерөнхий чадварууд:
 • Ò¿¿õèéã áîäèòîé øèíæëýõ óõààíû ¿íäýñòýé, ò¿¿õýí ¿çýãäýë ¿éë ÿâöûã äîìîã, äóðñàìæ, äóðäàòãàë çýðãýýð áàÿæóóëàí, оновчтой àðãàар хичээл сургалтаа зохион байгуулах
 • Ñîíãîñîí àðãàäàà òîõèðñîí àðãà÷ëàë áîëîâñðóóëàõ, ñîíãîñîí àðãàà àøèãëàí õè÷ýýëýý á¿òýýë÷, ¿ð ä¿íòýé, ñîíèðõîëòîé çààõ
 • Ñóðãàëòûí  áè÷èã áàðèìò õºòëºõ, боловсруулах
 • Ñàìáàðò çºâ, ñàéõàí áè÷èõ
 • Õºòºëáºðèéí
-       Õàìðàõ õ¿ðýý
-       Çîðèëãî, çîðèëò
-       Ñóäëàãäàõóóí, óð óõààí
-       Èíòåãðàöè
-       Àðãà ç¿é
-       Õýðýãëýãäýõ¿¿í
-       ¯íýëãýý
-       ¯éë àæèëëàãààíû òºëºâëºëò çýðãèéã  òîäîðõîéëæ õºòºëáºðºº áè÷èæ áîëîâñðóóëàí õè÷ýýë çààõ
 • Ǻâ, îíîâ÷òîé, àëäàà ìàäàãã¿é íàéðóóëàí áè÷èõ
 • Õè÷ýýëèéí õýðýãëýãäýõ¿¿í áîëîâñðóóëàõ
·         Ò¿¿õèéí ñóðãàëòûí àðãóóäààñ çààæ áóé õè÷ýýëäýý òîõèðñîí àðãûã îíîâ÷òîé ñîíãîæ, õºòºëáºðòºº òóñãàõ
·         Îð÷íîî ìýäðýõ, íºõöºëò áàéäàëä òîõèðóóëàí îð÷íîî óäèðäàõ, ñóðãàëòûí òààòàé îð÷èí á¿ðä¿¿ëæ ñóðàõ
·         Ñóðãàëòûí àãóóëãà, àðãà ç¿éã íàñ ñýòãýõ¿éí îíöëîãò òîõèðóóëàí òºëºâëºõ
·         Ò¿¿õ íèéãìèéí óõààíû ñòàíäàðò, сургалтын төлөвлөгөө áîëîí холбогдох ñóðàõ áè÷ãèéã àøèãëàí õè÷ýýëýý òºëºâëºæ, ¿íýëãýýíèé øàëãóóðàà áîëîâñðóóëàõ
·         Áóñäûí çààñàí õè÷ýýëä SWOT øèíæèëãýý õèéæ, áóñäààñ ñóðàëöàõ
·         Áàãààð àæèëëàõ

No comments: