menu

Monday, November 24, 2014

түүхийн дидактикийн стандартÒ¿¿õèéí äèäàêòèê хичээлийн стандарт
Ýíýõ¿¿ ñòàíäàðòûã ñóäëàõ îþóòíû çîðèëãûã òîäîðõîéëóóëæ, çîðèëãîäîî õ¿ðýõ òºëºâëºãºº ãàðãóóëíà.
Ìýðãýæëèéí èíäåêñ: D 140600
Õè÷ýýëèéí êîä: Meth 301
Êðåäèò: 4
Õàìðàõ õ¿ðýý: Ò¿¿õ íèéãýì ñóäëàëûí áàãø ìýðãýæëèéí àíãèéí III äàìæààíû  îþóòíóóä    
Сóäëàõ цаг: íийт цаг: 96, I улиралд 2\2,  лекц-32, семинар –32 цаг,
                                           II óëèðàëä 0\2, семинар-32 цаг                                                                    
Õè÷ýýëèéí çàëãàìæ õîëáîî:
Босоо òýíõëýãýýð: ìîíãîëûí áîëîí äýëõèéí ò¿¿õ, сурган хүмүүжүүлэх зүй, сэтгэл судлал çýðýã хичээлүүдèéã судалñàí.
Хэвтээгээр тэнхлэгээр: Íèéãýì ñóäëàëûí äèäàêòèê áîëîí øèíý ¿åèéí äýëõèéí ò¿¿õ хичээлүүдтэй нэгэн зэрэг судална.
Хичээлийн çîðèëãî: Ò¿¿õèéí ñóðãàëòûã øèíæëýõ ухааны ¿íäýñòýéãýýð õºòëºí ÿâóóëàõ àðãà ç¿éã ñóäëàí, áàãøëàõ ажлын ýâ ä¿éä ñóðàëöàæ, ò¿¿íèéã õýðýãæ¿¿ëýõ ÷àäâàð, äàäàë, õàíäëàãûã îþóòàí áàãøèä òºëºâø¿¿ëýõýä ÷èãëýãäýíý.
Àãóóëãûí õ¿ðýý: Ò¿¿õèéí äèäàêòèê хичээлийн зорилго, ò¿¿õèéí ñóðãàëòûí àãóóëãын òîãòîëöîî, õºòºëáºð áîëîâñðóóëàõ àðãà ç¿é, ò¿¿õèéí õè÷ýýëä îíîë ïðàêòèêèéã õîñëóóëàн заах, ò¿¿õèéí ñóðãàëòûí àðãà, ñóðãàëòûí îð÷èí á¿ðä¿¿ëýõýä áàãø, ñóðàëöàã÷èéí îðîëöîî
Îþóòíû ýçýìøèõ ìýäëýã:
 • Ò¿¿õèéí äèäàêòèêèéí çîðèëãî, çàð÷èì
 • Ò¿¿õèéí ñóðãàëòûí àãóóëãà
 • Сургалтын шинэчилсэн цөм хөтөлбөрийг сургалтанд ашиглах арга зүй
 • Íýãæ áîëîí ýýëæèò õè÷ýýëèéí õºòºëáºð
 • Ò¿¿õèéí ñóðãàëòûí àðãóóä
 • Ñóðãàëòûí îð÷èí бүрдүүлэх арга зүй
 • Суралцагчаа үнэлж дүгнэх арга зүй

Оюутны эзэмших ерөнхий чадварууд:
 • Ò¿¿õèéã áîäèòîé øèíæëýõ óõààíû ¿íäýñòýé, ò¿¿õýí ¿çýãäýë ¿éë ÿâöûã äîìîã, äóðñàìæ, äóðäàòãàë çýðãýýð áàÿæóóëàí, оновчтой àðãàар хичээл сургалтаа зохион байгуулах
 • Ñîíãîñîí àðãàäàà òîõèðñîí àðãà÷ëàë áîëîâñðóóëàõ, ñîíãîñîí àðãàà àøèãëàí õè÷ýýëýý á¿òýýë÷, ¿ð ä¿íòýé, ñîíèðõîëòîé çààõ
 • Ñóðãàëòûí  áè÷èã áàðèìò õºòëºõ, боловсруулах
 • Ñàìáàðò çºâ, ñàéõàí áè÷èõ
 • Õºòºëáºðèéí
-       Õàìðàõ õ¿ðýý
-       Çîðèëãî, çîðèëò
-       Ñóäëàãäàõóóí, óð óõààí
-       Èíòåãðàöè
-       Àðãà ç¿é
-       Õýðýãëýãäýõ¿¿í
-       ¯íýëãýý
-       ¯éë àæèëëàãààíû òºëºâëºëò çýðãèéã  òîäîðõîéëæ õºòºëáºðºº áè÷èæ áîëîâñðóóëàí õè÷ýýë çààõ
 • Ǻâ, îíîâ÷òîé, àëäàà ìàäàãã¿é íàéðóóëàí áè÷èõ
 • Õè÷ýýëèéí õýðýãëýãäýõ¿¿í áîëîâñðóóëàõ
·         Ò¿¿õèéí ñóðãàëòûí àðãóóäààñ çààæ áóé õè÷ýýëäýý òîõèðñîí àðãûã îíîâ÷òîé ñîíãîæ, õºòºëáºðòºº òóñãàõ
·         Îð÷íîî ìýäðýõ, íºõöºëò áàéäàëä òîõèðóóëàí îð÷íîî óäèðäàõ, ñóðãàëòûí òààòàé îð÷èí á¿ðä¿¿ëæ ñóðàõ
·         Ñóðãàëòûí àãóóëãà, àðãà ç¿éã íàñ ñýòãýõ¿éí îíöëîãò òîõèðóóëàí òºëºâëºõ
·         Ò¿¿õ íèéãìèéí óõààíû ñòàíäàðò, сургалтын төлөвлөгөө áîëîí холбогдох ñóðàõ áè÷ãèéã àøèãëàí õè÷ýýëýý òºëºâëºæ, ¿íýëãýýíèé øàëãóóðàà áîëîâñðóóëàõ
·         Áóñäûí çààñàí õè÷ýýëä SWOT øèíæèëãýý õèéæ, áóñäààñ ñóðàëöàõ
·         Áàãààð àæèëëàõ

Thursday, November 13, 2014

Танилцуулга

1997 онд МУИС-ийг түүхч-түүхийн багш мэргэжлээр төгссөн. 1997 оноос тус сургуульд түүхийн багшаар ажиллаж, "Ноёд язгууртны хэргэм зэрэг" сэдвээр судалгааны ажил хийж байна. Судалгааны болон боловсрол судлалын чиглэлээр 10 орчим эрдэм шинжилгээний өгүүлэл бичиж нийтийн хүртээл болгожээ.