menu

Wednesday, December 10, 2014

Түүхийн дидактик-бие даах ажилТүүхийн дидактик хичээлийн бие даах ажлын удирдамж
Түүхийн дидактик хичээлийн бие даах ажил нь дараахь 4 бүтэцтэй байна. Үүнд:
1.    “Хичээнгүй бичиг” бичиг бичих замаар самбарт бичих чадвараа дээшлүүлэх- энэ ажил нь бие даах ажлын 10% байна. Энэхүү ажлыг гүйцэтгэхэд тухайн оюутны бичгийн ерөнхий чадвараас шалтгаалан оюутан тус бүр харилцан адилгүй хичээнгүй бичгийн дадлага хийж гүйцэтгэнэ.
2.    Цахим үзүүлэн боловсруулах - энэ ажил нь бие даах ажлын 15% байна. нэг ээлжит хичээлд (40 минутын) ашиглах материалыг  Power Point программ дээр боловсруулна. Энэхүү материал нь 20-25 слайданд багтсан байна. Үсгийн фонд arial, үсгийн өндөр тухайн слайдан дээрхи үзүүлэнгээс шалтгаалж янз бүр байж болох боловч гагцхүү харагдахуйц, зөв бичих дүрмийн алдаагүй, найруулгын алдаагүй боловсруулсан байна.
3.    Өөрийн төлөвлөсөн сэдэвчилсэн төлөвлөгөөнөөс 1 нэгж хичээлийн сэдэв сонгож, нэгж  хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах- энэ ажил нь бие даах ажлын 50% байна.
Энэхүү хөтөлбөр нь 200 минутаас багагүй хугацаанд заах агуулгатай байхаар төлөвлөгдсөн байна.
4.    Түүхийн хичээлд ашиглах үзүүлэнгийн жагсаалт гаргаж, ашиглах зөвлөмж боловсруулах энэ ажил бие даах ажлын 25% байна.
4.1.        CD, DVD хэлбэрээр бэлэн буй хэрэглэгдэхүүний жагсаалт гаргаж, боломжтойг бэлнээр авсан байх
4.2.        Олон нийтийн хүртээл болсон судалгааны бүтээлүүд болон сурах бичгээс хичээлд хэрэглэж болох зураг, схем зэргийг канондах, скайнердах замаар цуглуулж, сургалтанд хэрхэн ашиглах арга зүйн зөвлөмж боловсруулна.
4.3.        Интернетээс бэлэн материал татаж, боловсруулалт хийж ашиглахад бэлэн болгож, түүхийн хичээлд ашиглаж болох вэб сайтуудын жагсаалт гаргах
4.4.        Түүхийн хичээлд ашиглаж болох газрын зургуудын жагсаалт гаргах


Оюутан дээрх бие даах ажлуудыг хийж гүйцэтгэснээр дараахь чадваруудад суралцана. Үүнд:
1.    Самбарт бичих чадвар дээшилж, самбар ашиглах чадварт суралцана.
2.    Цахим хичээл боловсруулах анхан шатны чадварт суралцана.
3.    Нэгж хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах чадварт суралцана.
4.    Сургалт судалгааны материалуудыг цуглуулж, тэдгээрийг сургалтандаа ашиглах арга зүйд суралцана.

Monday, November 24, 2014

түүхийн дидактикийн стандартÒ¿¿õèéí äèäàêòèê хичээлийн стандарт
Ýíýõ¿¿ ñòàíäàðòûã ñóäëàõ îþóòíû çîðèëãûã òîäîðõîéëóóëæ, çîðèëãîäîî õ¿ðýõ òºëºâëºãºº ãàðãóóëíà.
Ìýðãýæëèéí èíäåêñ: D 140600
Õè÷ýýëèéí êîä: Meth 301
Êðåäèò: 4
Õàìðàõ õ¿ðýý: Ò¿¿õ íèéãýì ñóäëàëûí áàãø ìýðãýæëèéí àíãèéí III äàìæààíû  îþóòíóóä    
Сóäëàõ цаг: íийт цаг: 96, I улиралд 2\2,  лекц-32, семинар –32 цаг,
                                           II óëèðàëä 0\2, семинар-32 цаг                                                                    
Õè÷ýýëèéí çàëãàìæ õîëáîî:
Босоо òýíõëýãýýð: ìîíãîëûí áîëîí äýëõèéí ò¿¿õ, сурган хүмүүжүүлэх зүй, сэтгэл судлал çýðýã хичээлүүдèéã судалñàí.
Хэвтээгээр тэнхлэгээр: Íèéãýì ñóäëàëûí äèäàêòèê áîëîí øèíý ¿åèéí äýëõèéí ò¿¿õ хичээлүүдтэй нэгэн зэрэг судална.
Хичээлийн çîðèëãî: Ò¿¿õèéí ñóðãàëòûã øèíæëýõ ухааны ¿íäýñòýéãýýð õºòëºí ÿâóóëàõ àðãà ç¿éã ñóäëàí, áàãøëàõ ажлын ýâ ä¿éä ñóðàëöàæ, ò¿¿íèéã õýðýãæ¿¿ëýõ ÷àäâàð, äàäàë, õàíäëàãûã îþóòàí áàãøèä òºëºâø¿¿ëýõýä ÷èãëýãäýíý.
Àãóóëãûí õ¿ðýý: Ò¿¿õèéí äèäàêòèê хичээлийн зорилго, ò¿¿õèéí ñóðãàëòûí àãóóëãын òîãòîëöîî, õºòºëáºð áîëîâñðóóëàõ àðãà ç¿é, ò¿¿õèéí õè÷ýýëä îíîë ïðàêòèêèéã õîñëóóëàн заах, ò¿¿õèéí ñóðãàëòûí àðãà, ñóðãàëòûí îð÷èí á¿ðä¿¿ëýõýä áàãø, ñóðàëöàã÷èéí îðîëöîî
Îþóòíû ýçýìøèõ ìýäëýã:
 • Ò¿¿õèéí äèäàêòèêèéí çîðèëãî, çàð÷èì
 • Ò¿¿õèéí ñóðãàëòûí àãóóëãà
 • Сургалтын шинэчилсэн цөм хөтөлбөрийг сургалтанд ашиглах арга зүй
 • Íýãæ áîëîí ýýëæèò õè÷ýýëèéí õºòºëáºð
 • Ò¿¿õèéí ñóðãàëòûí àðãóóä
 • Ñóðãàëòûí îð÷èí бүрдүүлэх арга зүй
 • Суралцагчаа үнэлж дүгнэх арга зүй

Оюутны эзэмших ерөнхий чадварууд:
 • Ò¿¿õèéã áîäèòîé øèíæëýõ óõààíû ¿íäýñòýé, ò¿¿õýí ¿çýãäýë ¿éë ÿâöûã äîìîã, äóðñàìæ, äóðäàòãàë çýðãýýð áàÿæóóëàí, оновчтой àðãàар хичээл сургалтаа зохион байгуулах
 • Ñîíãîñîí àðãàäàà òîõèðñîí àðãà÷ëàë áîëîâñðóóëàõ, ñîíãîñîí àðãàà àøèãëàí õè÷ýýëýý á¿òýýë÷, ¿ð ä¿íòýé, ñîíèðõîëòîé çààõ
 • Ñóðãàëòûí  áè÷èã áàðèìò õºòëºõ, боловсруулах
 • Ñàìáàðò çºâ, ñàéõàí áè÷èõ
 • Õºòºëáºðèéí
-       Õàìðàõ õ¿ðýý
-       Çîðèëãî, çîðèëò
-       Ñóäëàãäàõóóí, óð óõààí
-       Èíòåãðàöè
-       Àðãà ç¿é
-       Õýðýãëýãäýõ¿¿í
-       ¯íýëãýý
-       ¯éë àæèëëàãààíû òºëºâëºëò çýðãèéã  òîäîðõîéëæ õºòºëáºðºº áè÷èæ áîëîâñðóóëàí õè÷ýýë çààõ
 • Ǻâ, îíîâ÷òîé, àëäàà ìàäàãã¿é íàéðóóëàí áè÷èõ
 • Õè÷ýýëèéí õýðýãëýãäýõ¿¿í áîëîâñðóóëàõ
·         Ò¿¿õèéí ñóðãàëòûí àðãóóäààñ çààæ áóé õè÷ýýëäýý òîõèðñîí àðãûã îíîâ÷òîé ñîíãîæ, õºòºëáºðòºº òóñãàõ
·         Îð÷íîî ìýäðýõ, íºõöºëò áàéäàëä òîõèðóóëàí îð÷íîî óäèðäàõ, ñóðãàëòûí òààòàé îð÷èí á¿ðä¿¿ëæ ñóðàõ
·         Ñóðãàëòûí àãóóëãà, àðãà ç¿éã íàñ ñýòãýõ¿éí îíöëîãò òîõèðóóëàí òºëºâëºõ
·         Ò¿¿õ íèéãìèéí óõààíû ñòàíäàðò, сургалтын төлөвлөгөө áîëîí холбогдох ñóðàõ áè÷ãèéã àøèãëàí õè÷ýýëýý òºëºâëºæ, ¿íýëãýýíèé øàëãóóðàà áîëîâñðóóëàõ
·         Áóñäûí çààñàí õè÷ýýëä SWOT øèíæèëãýý õèéæ, áóñäààñ ñóðàëöàõ
·         Áàãààð àæèëëàõ

Thursday, November 13, 2014

Танилцуулга

1997 онд МУИС-ийг түүхч-түүхийн багш мэргэжлээр төгссөн. 1997 оноос тус сургуульд түүхийн багшаар ажиллаж, "Ноёд язгууртны хэргэм зэрэг" сэдвээр судалгааны ажил хийж байна. Судалгааны болон боловсрол судлалын чиглэлээр 10 орчим эрдэм шинжилгээний өгүүлэл бичиж нийтийн хүртээл болгожээ.